VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

(dále jen „VOP“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností 2N TELEKOMUNIKACE a.s., IČ 26183960, DIČ CZ26183960, se sídlem Praha 4, Modřanská 621/72, PSČ 143 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6613 jakožto prodávajícím (dále jen „2N“) jejím odběratelům (dále jen „Kupující“). Tyto VOP jsou závazné pro veškeré obchodní vztahy mezi 2N a Kupujícími vzniklými na základě kupních smluv uzavřených mezi Kupujícími a 2N. V případě rozporu mezi zněním těchto VOP a zněním kupní smlouvy mají přednost ustanovení kupní smlouvy. Jakékoliv obchodní podmínky Kupujícího, jež mohou být uvedeny na jakékoliv objednávce Kupujícího, nejsou právně platné a účinné, ledaže k nim dalo 2N explicitní předchozí písemný souhlas.

1.2. Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí produkty, výrobky a jiné zboží nabízené respektive dodávané 2N svým Kupujícím. Službou se pro účely těchto VOP rozumí jakékoliv služby poskytnuté 2N jeho Kupujícím a uvedené v kupní smlouvě nebo na faktuře. Pokud se v této smlouvě hovoří o kupní smlouvě na služby, rozumí se tím smlouva o poskytnutí služeb. Pokud se v této smlouvě hovoří o kupní ceně za služby, rozumí se tím cena za poskytnutí služeb.

1.3. Nabídka 2N je pro 2N závazná po dobu uvedenou v nabídce, není-li doba uvedena, tak po dobu 7 dnů ode dne, kdy byla nabídka zaslána Kupujícímu či jinak Kupujícímu komunikována či uveřejněna.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující je oprávněný objednávat zboží a služby poskytované 2N písemně a rovněž prostřednictvím e-mailů. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje Kupujícího, přesnou specifikaci objednaného zboží/služeb, cenu za objednané zboží/služby - cena bude uvedena bez DPH, místo a termín dodání.

2.2. E-mailová objednávka Kupujícího musí být odeslána na platnou e-mailovou adresu 2N.

2.3. Písemná objednávka Kupujícího doručená 2N nebo e-mailová objednávka doručená na platnou emailovou adresu 2N je vždy nezrušitelně závazná pro Kupujícího.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena písemnou anebo e-mailovou akceptací objednávky Kupujícího ze strany 2N. 2N má právo akceptovat nebo odmítnout jakoukoliv objednávku Kupujícího výhradně dle svého uvážení. Kupující nemá nárok na případnou náhradu škody v případě, že jeho objednávka nebude ze strany 2N v jakémkoliv okamžiku přijata. Pokud 2N navrhne změny objednávky Kupujícího a Kupující tyto změny potvrdí písemně či e-mailem odeslaným na platnou e-mailovou adresu 2N, dochází taktéž k uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a 2N.

2.5. Pokud si smluvní strany odsouhlasí e-mailovou doménu Kupujícího, ze které bude Kupující komunikovat s 2N, je pro Kupujícího plně a nezrušitelně závazný jakýkoli e-mail zaslaný z této domény, bez ohledu na autora anebo odesílatele takového e-mailu.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cena dohodnutá na základě uzavřené kupní smlouvy je pevná a nelze ji měnit bez písemného (tj. i e-mailového) souhlasu 2N a Kupujícího, neupravuje-li smlouva možnosti změny ceny jinak. Kupní cena sjednaná pro určité období platí i po uplynutí takové období, nestanoví-li 2N jinak. V případě, že kupní smlouva nebude obsahovat údaj o kupní ceně, platí cena zboží a služeb uvedená v ceníku zboží a služeb 2N platném ke dni uzavření kupní smlouvy. Všechny kupní ceny jsou stanoveny bez DPH, DPH bude přiúčtováno dle platných právních předpisů. Kupující je povinen uhradit mimo kupní cenu také náklady na přepravu, náklady za balné nad rámec standardního balení, případné pojištění, další poplatky a daně. Pokud není výše nákladů na přepravu dohodnuta v kupní smlouvě, má 2N nárok na úhradu přepravy dle ceníku přepravce aktuálního v den odeslání zboží Kupujícímu, jinak ve výši obvyklé v době odeslání zboží s přihlédnutím ke způsobu, času, období a předmětu přepravy.

3.2. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před dodáním zboží nebo služby (dále jen „platba předem“), a to bankovním převodem na bankovní účet 2N uvedený v kupní smlouvě nebo na faktuře vystavené 2N, a/nebo je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti při osobním převzetí zboží u 2N, není- li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

3.3. Faktura 2N na platbu předem je splatná před dodáním zboží nebo služby, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li dohodnuto 2N a Kupujícím v kupní smlouvě jinak nebo není-li na faktuře uvedena jiná doba splatnosti, v takovém případě platí lhůta splatnosti uvedená na faktuře. Neuhradí-li Kupující platbu předem na základě faktury na platbu předem v souladu s tímto článkem, není 2N povinna objednané zboží či službu dodat Kupujícímu, případně je oprávněna pozastavit dodání či dodat v pozdějším termínu, dle vlastního uvážení 2N.

3.4. Případná faktura 2N vystavená po dodání zboží/služby je splatná ve lhůtě 14 dní po datu vystavení či v jiném termínu uvedeném na faktuře.

3.5. V případě bezhotovostní úhrady se platba považuje za uhrazenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet 2N.

3.6. Nezaplacení kupní ceny Kupujícím, které trvá déle než 14dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy Kupujícím a 2N má v takovém případě právo od kupní smlouvy nebo od jiných smluv uzavřených s Kupujícím odstoupit a/nebo pozastavit plnění dle takových smluv.

3.7. V případě prodlení se zaplacením jakékoli platby má Kupující povinnost platit úroky z prodlení ve výši 0,07% z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

3.8. Úhrada se nejprve započítává na úroky z prodlení a až poté na úhradu jistiny.

4. Dodací podmínky- termín a místo dodání

4.1. Není-li dohodnuto v kupní smlouvě mezi 2N a Kupujícím jinak, považuje se za místo dodání 2N, případně jiné místo určené 2N.

4.2. 2N je povinna dodat Kupujícímu zboží (či služby) v termínu dohodnutém v kupní smlouvě, nejdříve však za 1 pracovní den ode dne úhrady kupní ceny v souladu s čl. 3 těchto VOP, nevyžaduje-li povaha a množství zboží či služeb, které jsou předmětem kupní smlouvy, lhůtu delší, nestanoví- li kupní smlouva jinak. Nestanoví- li kupní smlouva jinak, 2N je povinna dodat Kupujícímu zboží (či služby) nejdéle do 14 pracovních dnů ode dne úhrady kupní ceny v souladu s čl. 3 těchto VOP. 2N si vyhrazuje právo i na částečnou dodávku zboží či služeb.

4.3. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je Kupujícímu umožněno nakládat se zbožím ve sjednaném místě dodání dle kupní smlouvy a těchto VOP. Kupující je povinen převzít zboží bez odkladu po dodání.

4.4. V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s převzetím zboží, je povinen zaplatit 2N přiměřené náklady, které 2N vznikly v důsledku prodlení Kupujícího (zejm. náklady vzniklé uložením zboží). Zboží nebude Kupujícímu vydáno, dokud neuhradí tyto účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží. Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu přesahující 7 dnů, je 2N oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

4.5. V případě prodlení 2N s dodáním zboží nebo služeb, je 2N povinna Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po sjednané lhůtě dodání, o náhradní lhůtě plnění. Dostane-li se 2N do prodlení s dodáním zboží či služeb i v této náhradní lhůtě o více než sedm pracovních dní, je Kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží, přeprava, pojištění

5.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až okamžikem řádného a úplného uhrazení kupní ceny. Nebezpečí ztráty zboží či škody na zboží přechází na Kupujícího již okamžikem jeho předání prvnímu přepravci, anebo okamžikem převzetí v případě jeho osobního vyzvednutí Kupujícím v provozovně 2N.

5.2. Pokud 2N má zajistit přepravu dle podmínek Kupní smlouvy, Kupující nese veškerá rizika a náklady takové přepravy.

5.3. V případě přepravy zboží je Kupující povinen zajistit pojištění zboží na své náklady.

6. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

6.1. Záruční podmínky se řídí Reklamačním a servisním řádem 2N, který je nedílnou součástí těchto VOP.

7. Odpovědnost za újmu (škodu)

7.1. Odpovědnost 2N za škodu nevzniká z důvodů stanovených platnými právními předpisy, jakož i v případech, jestliže škoda byla způsobena vnějšími okolnostmi bez zavinění 2N či osob, s jejichž pomocí plnilo svůj závazek, a to zejména mechanickým poškozením, opotřebením, nesprávným skladováním, používáním či údržbou, neodbornou instalací, vandalismem, krádeží, zásahem třetích osob do zboží, přepětím, povodněmi, požárem, zásahy vyšší moci či jinou obdobnou událostí.

7.2. 2N odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou Kupujícímu prokázaným a zaviněným porušením svých povinností; úhrnná odpovědnost 2N za veškeré nároky Kupujícího je však omezena maximálně na částku, která nesmí v souhrnu překročit 30% kupní ceny (bez DPH) za zboží /služby dle Kupní smlouvy, v jejíž souvislosti odpovědnost vznikla. 2N neodpovídá za nepřímou škodu ani za ušlý zisk, za následné škody, pokles obratu, přerušení podnikání, ztráty či poškození důvěryhodnosti, poškození dobrého jména, ztráty informací o podnikání nebo jakékoliv další ztráty či újmy.

7.3. K okolnostem vylučujícím odpovědnost se na straně 2N přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

8. Duševní vlastnictví

8.1. 2N vlastní a ponechává si všechna práva, právní nároky a podíly k jakýmkoliv a veškerým patentům, ochranným známkám, průmyslovým či užitným vzorům, autorským právům, obchodním tajemstvím, know-how, obchodnímu názvu a jiná práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví vztahující se ke zboží a službám poskytnutým ze strany 2N (dále jako „IPR“). Prodej zboží či služby nezakládá žádnou licenci na užívání IPR a Kupující nebude používat IPR, neudělí- li mu 2N písemný souhlas IPR používat. Pokud byl udělen souhlas či uzavřena dohoda ohledně užívání IPR, nelze v žádném případě mít za to, že právo užívání se vztahuje i na jiné případy v souhlasu či v dohodě neuvedené. Nebyl-li souhlas udělen písemně, respektive nebyla-li dohoda uzavřena písemně, nelze dovozovat ani aplikovat verbální udělení souhlasu či uzavření dohody. Jediná platná a závazná forma je písemná. Případné nekonání ze strany 2N v případě porušení IPR nelze v žádném případě vykládat jako souhlas či akceptaci takového užívání či vzdání se anebo omezení práv 2N. V případě neoprávněného užití IPR, je Kupující po upozornění ze strany 2N povinen okamžitě přestat s takovým neoprávněným užíváním. Dále je Kupující povinen nahradit veškerou škodu a vydat veškeré bezdůvodné obohacení a uhradit 2N přiměřené zadostiučinění. 2N je zároveň kdykoli oprávněna požádat soud o vydání předběžného opatření, které by takové protiprávní užívání zakázalo.

9. Důvěrné informace

9.1. Jestliže si 2N či Kupující poskytnou navzájem informace označené jako důvěrné nebo které lze vzhledem k jejich povaze považovat za důvěrné, nesmí být tyto použity v rozporu s účelem jejich poskytnutí a nesmí být bez předchozího písemného (včetně e-mailového) souhlasu druhé strany poskytnuty třetí osobě ani s ní sdíleny či jí zpřístupněny.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí českým právním řádem, zejména z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jsou platné a účinné od 1. 1. 2015.

10.2. Tyto VOP se vztahují na všechny obchodní vztahy 2N a Kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi 2N a Kupujícím.

10.3. V případě, že je anebo by se některé z ustanovení těchto VOP stalo neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto VOP, která zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

10.4. Promlčecí doba jakéhokoliv nároku Kupujícího vůči 2N činí 1 rok. Promlčecí doba jakéhokoliv nároku 2N vůči Kupujícímu činí 5 let.

10.5. V případě podstatné změny okolností, jež nastane na straně Kupujícího po uzavření kupní smlouvy, Kupující na sebe přebírá riziko takové změny okolností v souladu s § 1765 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.6. Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat, překonat a vznikly nezávisle na vůli 2N a které způsobí 2N překážku v plnění jeho smluvních povinností, je 2N oprávněna posunout lhůtu k plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost je 2N oprávněna odstoupit od kupní smlouvy, aniž by Kupujícímu vznikl nárok na náhradu škody. Kupující je oprávněn od 2N požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se 2N nevyjádří do 5 pracovních dní, má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby 2N uskutečněno, není oprávněn Kupující odmítnout, tudíž v této části kupní smlouvy není oprávněn odstoupit.

10.7. 2N je oprávněna v souladu s § 1752 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů kdykoliv jednostranně změnit tyto VOP. Nová verze VOP bude uveřejněna na www.2n.cz. nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti jejich změny. Kupující je oprávněn takovou změnu VOP odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce od zamýšlené účinnosti změny. V takové případě se na smluvní vztahy 2N a Kupujícího použijí GTC ve znění, které bylo platné před odmítnutím chystané změny. 10.8. Kupující nemá právo postoupit žádné své právo a povinnost vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 2N. 2N má právo postoupit jakékoliv své právo a povinnost vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

10.9. Kupující nemá právo započíst jakoukoliv svou pohledávku, kterou má za 2N.

10.10. Všechny spory vznikající z těchto VOP a/nebo ze smluv, u kterých se aplikují tyto VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.