Reklamační a servisní řád společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

I. Obecné informace, definice pojmů

1. Reklamační a servisní řád společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s., IC: 26183960 sídlem Praha 4, Modřanská 621/72, PSC 14301, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6613 (dále jen „společnost“) upravuje zejména podmínky záručního a pozáručního servisu, postup stran při reklamaci zboží, případně žádosti o pozáruční servis. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s podmínkami, které jsou uvedeny v tomto reklamačním a servisním řádu a výslovně tyto podmínky přijímá s tím, že kupní smlouva se tímto reklamačním a servisním řádem řídí. Tento reklamační a servisní řád je nedílnou součástí kupní smlouvy a platí v otázkách záručního servisu pro kupní smlouvy uzavřené mezi společností a kupujícím, a to na základě odkazu na tento reklamační a servisní řád uvedeného v potvrzení objednávky daného zboží. V případě smluv o opravě a úpravě věci v rámci pozáručního servisu platí tento reklamační a servisní řád pro smlouvy o opravě a úpravě věci (i) uzavřením smlouvy o opravě a úpravě věci, (ii) na základě odkazu na tento řád uvedeného v potvrzení souhlasu s cenou pozáručního servisu, případně (iii) potvrzením servisního listu ze strany zákazníka (část III. cl. 1. tohoto řádu), a to okamžikem kdy nastane kterákoli z těchto právních skutečností jako první. Společnost tento reklamační a servisní řád k příslušnému dokumentu vždy připojí.

Objednatel se předáním zařízení k realizaci servisního zásahu sestávajícího v poskytnutí práce (oprava či úprava zařízení) a materiálu na vstupu (k opravě či úpravě zařízení) v rámci (i) pozáruční opravy, (ii) servisního zásahu v rámci záručního servisu na zařízeních dodaných společností či (iii) opravy či úpravy zařízení zejména dle smlouvy o opravě věci (vše dále společně jen „servisní zásah“) zavazuje plně a bez výhrad akceptovat servisní a reklamační podmínky společnosti uvedené v tomto reklamačním a servisním řádu.

2. Tento reklamační a servisní řád se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Reklamační a servisní řád se použije na veškeré reklamace a servisní zásahy společnosti, nestanoví-li smlouva mezi společností a zákazníkem výslovně něco jiného.

3. Zákazníkem se pro účely tohoto řádu rozumí kupující - fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila zařízení od společnosti za účelem jeho obvyklého používání.

Spotřebitelem je ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem se pro účely tohoto řádu rozumí vždy takový kupující, který při koupi zařízení nejedná v rámci své (i) podnikatelské činnosti, (ii) jiné obchodní činnosti ani (iii) v rámci samostatného výkonu svého povolání a neposkytuje za tímto účelem společnosti své identifikační číslo (IČ).

Objednatelem se pro účely tohoto řádu rozumí zákazník, který si u společnosti objednal pozáruční servis zařízení vyrobeného nebo distribuovaného společností. Zařízením se rozumí jakékoli telekomunikační zařízení, které nese originální označení „2N“.

Záručním servisem je oprava zařízení v rámci společností poskytnuté záruky za jakost, vykonávaná servisem společnosti na základě řádné reklamace zařízení dle ustanovení části II., resp. V. tohoto řádu.

Pozáručním servisem je jakákoli oprava nebo úprava zařízení vykonávaná na základě žádosti objednatele mimo nebo nad rámec záruky za jakost poskytnuté společností.

Rozsah nároků zákazníka/objednatele z vad podléhajících záruce je upraven výlučně tímto reklamačním a servisním řádem, jakékoli jiné nároky zákazníka/objednatele jsou vyloučeny.

Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka vnější událost.

II. Záruka za jakost, záruční servis

1. Společnost poskytuje na zboží záruku za jakost v rozsahu dle tohoto reklamačního a servisního řádu. Zárukou za jakost se společnost zavazuje, že zboží bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel.

Délka záruční doby je:
- 24 měsíců pro zařízení zakoupená do 1.1.2018
a
- 36 měsíců pro zařízení zakoupená od 1.1.2018.

Záruční doba počíná běžet ode dne prodeje zboží kupujícímu. Rozsah nároků zákazníka z vad podléhajících záruce je upraven výlučně tímto reklamačním a servisním řádem, jakékoli jiné nároky zákazníka jsou vyloučeny.

V případě oprávněné reklamace se po jejím vyřízení záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zařízení v záruční opravě.

2. K řádnému a neprodlenému vyřízení reklamace je nutná součinnost kupujícího spočívající zejména v těchto bodech:

A. Před zasláním zařízení společnosti vždy nejprve kupující kontaktuje technickou podporu společnosti na telef. čísle 261 301 111 nebo vyplní webový formulář na https://support.2n.cz.

Není-li platnými právními předpisy stanoveno jinak, reklamace zboží (včetně vad záručních) bude řešena způsobem určeným společností, primárně však opravou, není-li tato možná či účelná, výměnou za zboží, resp. součástky (díl) stejných parametrů. Technická podpora společnosti („TP“) vždy rozhodne, zda je nezbytně nutné zařízení posílat na opravu společnosti nebo zda lze vadu odstranit dálkově. V případě potřeby zaslání zařízení společnosti vygeneruje TP č. RMA („Repair Merchandise Authorization“) a zašle ho společně se servisním listem zákazníkovi.

B. Pro případ uplatnění reklamace zařízení je nezbytně nutné předložit společnosti kumulativně:

a) reklamovaného zařízení včetně jeho součástí a příslušenství

b) řádně vyplněný servisní list

c) podrobný popis závady (Upřesnění závady je velmi důležitý krok procesu RMA, který může zabránit případné neshledané závadě)

d) kopii faktury

Bez předložení řádně vyplněného servisního listu, resp. dalších dokumentů dle předchozí věty nebo při předložení servisního listu, resp. dalších dokumentů dle předchozí věty s nečitelnými, přepisovanými či jinak pozměňovanými údaji, anebo v případě změny, odstranění či poškození identifikačních údajů uvedených na zařízení, nemůže být reklamace uznána.

Vady kryté zárukou je kupující povinen písemně uplatnit u společnosti bezodkladně po jejich zjištění, jinak jeho nároky vůči společnosti zanikají.

Běh záruční doby se staví od data uplatnění reklamace do data, kdy si kupující zařízení po skončení opravy převzal, resp. kdy kupující byl povinen si po skončení opravy zařízení převzít.

C. Kupující je v případě vrácení či výměny zařízení povinen zasílat zařízení společnosti v úplném stavu včetně všech komponentů, příruček, dokladů, návodu a ostatního příslušenství a v původním balení. Společnost je k vyřízení reklamace oprávněna použít dle vlastní úvahy i třetí osobu (servisní firmu), za jejíž plnění odpovídá, jakoby tuto činnost provedla sama.

3. Odstranění vad:

V případě reklamace zařízení vyrobeného společností společnost garantuje kupujícímu 30- ti denní lhůtu k provedení opravy zařízení. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy bylo zařízení přijato společností k opravě, včetně veškeré dokumentace dle části II cl. 2. odst. B. písm. b) - e) této části řádu (v případě předání zařízení bez dokumentace dle části II cl. 2. odst. B. písm. b) - e) ode dne dodatečného předání dokumentace). V případě reklamace překupovaného zařízení (překupovaným zařízením je pro účely tohoto řádu zařízení, jež bylo dodáno kupujícímu společností, avšak nebylo společností vyrobeno) je lhůta k opravě určena smluvními podmínkami dodavatelů společnosti, resp. výrobce. V případě, že společnost nedodrží svůj závazek k provedení záruční opravy zařízení ve lhůtě dle části II cl. 2. odst. 3., poskytne společnost výměnu zařízení, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadné součástky (dílu), za nové, bez ohledu na opravitelnost vady, a to ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy mela být záruční oprava nejpozději provedena. V případě neodstranitelné vady garantuje společnost výměnu zařízení, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, či jeho vadné součástky (dílu), za nové ve lhůtě 30-ti dnů. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy bylo zařízení přijato k opravě, včetně veškeré dokumentace dle části II cl. 2. odst. B. písm. b) - e) a odst. C této části řádu (v případě předání zařízení bez dokumentace dle části II cl. 2. odst. B. písm. b) - e) ode dne dodatečného předání dokumentace). V případě reklamace překupovaného zařízení je lhůta k výměně určena smluvními podmínkami dodavatelů společnosti, resp. výrobce. Ustanovení § 2106 a 2107 občanského zákoníku se nepoužijí.

4. Místem provedení opravy („servisní místo“) je servisní opravna společnosti na adrese Pod Vinicí 20, 143 01 Praha 4, není-li dohodou společnosti a kupujícího ujednáno jinak. Je-li zařízení přepravováno od kupujícího do servisního místa a zpět třetí stranou, hradí přepravu do servisního místa kupující a společnost hradí přepravu opraveného či vyměněného zařízení zpět ke kupujícímu.

5. V případě, kdy společnost následně zjistí, že reklamace nesplňuje podmínky pro záruční servis dle záručních podmínek bude kupující vyzván do 30-ti dnů (od přijetí zařízení k záruční opravě, včetně veškeré dokumentace dle části II cl. 2. tohoto řádu) k uzavření smlouvy o opravě věci dle části III. cl. 1. tohoto řádu a vztah mezi kupujícím a společností se bude dále řídit částí III. tohoto řádu; kupující je rovněž oprávněn vyzvednout si na vlastní náklady neopravené zařízení. V případě, že výzva společnosti zůstane bez jakékoliv reakce ze strany kupujícího, uplatní se postup dle části IV. cl. 1. tohoto řádu.

6. Doba trvání reklamace počíná běžet od prvního dne následujícího po dni přijetí reklamovaného zařízení včetně dokumentace dle části II cl. 2. odst. B. písm. b) - e) a končí dnem vyřízení reklamace. Oprava je považována za dokončenou a reklamace za vyřízenou (i) dnem předání zařízení k přepravě kupujícímu, nebo (ii) dnem provedení záruční opravy přímo u kupujícího, anebo (iii) dnem, kdy bylo kupujícímu oznámeno, že si může vyzvednout opravené zařízení. Expresní oprava je dostupná po následném potvrzení požadavku zákazníka ze strany společnosti. Expresní příplatek je společností účtován k ceně opravy/ servisního zásahu a náhradních dílů a činí 960,- Kč (v případě expres opravy do 24 hod), 720,- Kč (v případě expres opravy do 3 dnů) a 480,- Kč (v případě expres opravy do 6 dní). Ceny jsou uvedeny za 1 kus zařízení a bez DPH.

7. Odstranění vady opravou nebo výměnou a předání opraveného nebo vyměněného zařízení kupujícímu bude kupujícím a společností písemně potvrzeno v reklamačním protokolu (včetně uvedení způsobu vyřízení reklamace), vyjma situace, kdy dochází k předání zařízení k přepravě kupujícímu. V případě, kdy dochází k předání zařízení k přepravě, bude při vyřízení reklamace kupujícímu zasláno jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uveden způsob vyřízení reklamace. Další případné reklamace vyměněného zařízení bude kupující uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který doplňuje tento reklamační a servisní řád. Další případná reklamace bude v tom případě považována za první reklamaci zařízení.

8. V případě, že při posouzení reklamované vady společnost zjistí, že reklamace není důvodná („neoprávněná reklamace“), sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu písemně a odešle zařízení na adresu kupujícího se všemi předanými komponenty, příručkami, doklady, návody a ostatním příslušenstvím dle stavu, jak se zařízení nachází ke dni zpětného odeslání bez nároku kupujícího na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu. V tomto případě je společnost rovněž oprávněna účtovat kupujícímu práci nutnou k posouzení a vyřízení (včetně odeslání) neoprávněné reklamace ve výši 1100,- Kč za každou i započatou hodinu práce plus DPH, jakož i náklady zpětného doručení zařízení kupujícímu. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba o dobu vyřízení reklamace neprodlužuje.

9. Záruka se nevztahuje na připojovaný HW a SW třetích stran s výjimkou HW a/nebo SW, jenž byl součástí či příslušenstvím zařízení v okamžiku koupě zařízení kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady a jiná poškození zařízení vzniklé:

a) špatnou, resp. neodbornou montáží, složením či instalací, které jsou v rozporu s návodem k zařízení (montáž)

b) nadměrným mechanickým opotřebením nebo jiným mechanickým poškozením zařízení, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, včetně nadměrného zatěžování, resp. používáním v rozporu s obsahem návodu k zařízení

c) účinky elektrického přepětí v rozvodné síti (např. viditelné spálené součásti atp.) nebo výpadkem elektrické sítě, úderem blesku apod.

d) používáním zařízení v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí či běžným podmínkám pro použití daného zařízení, případně též zanedbáním periodické údržby zařízení

e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametru zařízení ze strany kupujícího (mechanické zásahy, demontáž apod.), nahráním nesprávného firmwaru

f) přírodními vlivy nebo vyšší mocí

g) opotřebením věci způsobeným jejím obvyklým užíváním

h) užitím zařízení k jinému účelu, než k jakému je určeno

i) bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s návodem k použití, pokyny společnosti a/nebo výrobce

Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 2161 občanského zákoníku:

a) opotřebení zařízení či jeho částí způsobené jejich běžným užíváním

b) výkonové přetížení či mechanické vnější poškození, jakož i na jakoukoliv úpravu nebo změnu (záměrnou či náhodnou) parametrů zařízení oproti specifikaci uvedené v návodu k použití, pokud tyto provedla jiná osoba než společnost či pověřená montážní firma

c) rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním zařízení

d) reklamace parametrů zařízení, které nejsou uvedeny v návodu k použití ani v jiné obchodně technické dokumentaci společnosti či závazných technických normách

e) domnělé vady, které není schopen zákazník při uplatnění reklamace hodnověrně předvést či jinak doložit

f) nezbytné servisní prohlídky a servisní zásahy v rozsahu uživatelského nastavení, čištění či jiného zásahu, který je dle návodu k použití uveden mezi činnostmi zajišťovanými koncovým zákazníkem v rámci běžného způsobu používání, resp. běžné údržby zařízení

g) reklamace parametrů a vlastností zařízení uváděných v přehledových katalozích a propagačních letácích, v nichž je specificky vyhrazeno právo na změnu parametrů, které nepodstatným způsobem mohou měnit chování

h) tiskové chyby a nesprávnosti v přehledových katalozích či propagačních letácích.

10. V případě rozšířené záruky se reklamace řídí stejnými pravidly jako záruka za jakost dle části II tohoto řádu s výjimkou délky záruční doby a způsobu řešení reklamace. Bližší podmínky rozšířené záruky, jež musí být mezi společností a kupujícím vždy písemně sjednána, jsou uvedeny v certifikátu o rozšířené záruce. Rozšířená záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady zařízení, které se projeví v záruční době, resp. v době rozšířené záruky. Rozšířená záruka se nevztahuje se na chybu SW, která nebyla kupujícím společnosti nahlášena ve lhůtě dvou let ode dne prodeje zařízení. Společnost si v případě rozšířené záruky vyhrazuje právo vyřídit reklamaci zařízení výměnou za nové obdobné zařízení. U telefonních ústředen prodávaných 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je rozšířená záruka vázána na odeslání potvrzeného evidenčního listu se záznamem o odborné instalaci výrobci; nedoručí-li kupující společnosti potvrzený evidenční list se záznamem o odborné instalaci do 14 dnů od dokončení instalace, počíná běžet záruční doba od data prodeje zboží kupujícímu.

III. Pozáruční servis

1. Společnost poskytuje pozáruční servis objednateli, který požaduje opravu nebo úpravu zařízení vyrobených nebo distribuovaných společností. V případě pozáruční opravy či úpravy věci uzavírá objednatel se společností smlouvu o opravě a úpravě věci („smlouva o opravě věci“). Uzavřením smlouvy o opravě věci se má za to, že objednatel souhlasí s podmínkami, které jsou uvedeny v tomto reklamačním a servisním řádu. Smlouva o opravě věci je uzavřena okamžikem (i) přijetí řádně vyplněného a objednatelem potvrzeného servisního listu společností s tím, že smlouva je uzavřena i bez určení ceny a (ii) doručením zařízení společnosti, a to okamžikem, kdy budou kumulativně splněny obě uvedené skutečnosti. Objednatel se předáním zařízení k pozáručnímu servisnímu zásahu, opravě či úpravě („zásah pozáručního servisu“) zavazuje plně a bez výhrad akceptovat reklamační a servisní podmínky společnosti uvedené v tomto reklamačním a servisním řádu.

2. K řádnému vyřízení zásahu pozáručního servisu je nutná součinnost objednatele vůči společnosti spočívající zejména v doručení (i) řádně vyplněného a objednatelem potvrzeného servisního listu a (ii) zařízení, které má být opraveno včetně případného příslušenství, to vše na adresu servisního místa společnosti, včetně stručného a výstižného popisu vady, jakož i informace, zda si objednatel přeje opravit veškeré diagnostikované vady, nebo provést pouze objednatelem specifikovanou opravu. V případě, že objednatel opomene uvést specifikaci opravy a tato není zřejmá ani ze servisního listu, prostřednictvím kterého opravu objednal, má se za to, že si objednatel přeje provést opravu kompletní. Uzavřením smlouvy o opravě věci objednatel výslovně souhlasí s tím, že vždy před zahájením zásahu pozáručního servisu bude zařízení podrobeno diagnostice a následně bude objednateli společností sdělena (přednostně formou emailu) cena zásahu pozáručního servisu („oznámení ceny pozáručního servisu“). Pokud objednatel po provedení diagnostiky odmítne z jakéhokoli důvodu realizaci zásahu pozáručního servisu nebo bude zjištěno, že zařízení je neopravitelné, objednatel je povinen uhradit společnosti vždy částku 1100,- Kč za každou i započatou hodinu práce plus DPH za diagnostiku 1 kusu zařízení a dopravné.  Dojde-li ze strany objednatele k odsouhlasení ceny zásahu pozáručního servisu, je objednatel povinen uhradit společnosti cenu zásahu pozáručního servisu + DPH a dopravné.

Ve spojení s diagnostikou je společnost oprávněna provést na zařízení veškeré technické úkony, které jsou nezbytně nutné k určení technických parametrů, jakož i stanovení finančních nákladů zásahu pozáručního servisu, bez nároku objednatele na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z jakýchkoli důvodů k realizaci či dokončení zásahu pozáručního servisu. Pokud objednatel bezodkladně, nejdéle však do 7 dnů od doručení oznámení ceny pozáručního servisu, prokazatelně neoznámí společnosti souhlas k poskytnutí zásahu pozáručního servisu, má se za to, že objednatel s cenou zásahu pozáručního servisu nesouhlasí a společnost zašle zpátky objednateli neopravené zařízení a účtuje shora uvedenou částku za diagnostiku +DPH a dopravné; objednatel nemá nárok na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu a zařízení je objednateli odesíláno ve stavu po realizaci diagnostiky ke dni odeslání zařízení zpět objednateli. Odpověď objednatele, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky společnosti na uzavření smlouvy o opravě věci, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Objednatel je povinen uhradit společnosti vždy skutečnou cenu servisního zásahu. Společnost je oprávněna vystavit fakturu s vyúčtováním ceny servisního zásahu včetně nákladů v okamžiku dokončení servisního zásahu, přičemž k ceně servisního zásahu bude společností účtována vždy DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy a dopravné případně dobírka. Splatnost faktury je bezodkladně po provedení servisního zásahu, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Společnost má právo zadržet zařízení či jeho část/části k zajištění úhrady dlužné částky za zásah pozáručního servisu včetně příslušenství a nákladů se zásahem pozáručního servisu souvisejících. Práva a povinnosti stran se v případě uplatnění zadržovacího práva společností řídí ustanovením § 1395 a násl. občanského zákoníku.

4. Společnost poskytuje záruku 6 měsíců za práci na opravě. Tato záruka se nevztahuje na opravy zařízení jiných značek, než značky 2N, i když jsou zabalena a prodávána se zařízeními značky 2N.

5. Místem přijetí k zásahu pozáručního servisu je servisní místo společnosti na adrese Modřanská 621/72, 143 01 Praha 4. Je-li zařízení přepravováno od objednatele do servisního místa společnosti a zpět třetí stranou, hradí přepravu do servisu i zpět objednatel. Objednatel hradí rovněž jakékoliv další výdaje vyplývající z dopravy, manipulace, balení či skladování opravovaného zařízení.

6. Zásah pozáručního servisu a je považována za dokončený (v závislosti na požadavcích uvedených v servisním listu) (i) dnem předání zařízení k přepravě objednateli, (ii) dnem provedení pozáruční opravy přímo u objednatele, anebo (iii) dnem, kdy bylo objednateli e-mailem zaslaným na elektronickou adresu objednatele, kterou uvedl v servisním listu, oznámeno, že si muže vyzvednout opravené zařízení.

7. Řádné provedení zásahu pozáručního servisu a předání opraveného zařízení objednateli bude písemně objednatelem a společností potvrzeno, vyjma situace, kdy dochází k předání zařízení k přepravě objednateli. V případě, kdy dochází k předání zařízení k přepravě, bude objednateli zasláno sdělení (potvrzení) o provedení opravy na adresu objednatele.

IV. Další práva a povinnosti společnosti a objednatelů.

1. Není-li zařízení přepravováno ze servisu společnosti třetí stranou, objednatel, který předal zařízení k záruční či pozáruční opravě je povinen vyzvednout si opravené zařízení do jednoho (1) měsíce od uplynutí doby, kdy měl být proveden servisní zásah, a byl-li tento zásah proveden později, do jednoho (1) měsíce od vyrozumění o jeho provedení. Neučiní-li objednatel tak, je povinen zaplatit společnosti poplatek za uskladnění dle aktuálního ceníku společnosti, a to ve výši 100,- Kč za každý započatý den uskladnění.

Nevyzvedne-li si objednatel věc (zařízení) ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji převzít (vyzvednout), společnost určí objednateli přiměřenou lhůtu 1 měsíce k vyzvednutí věci (zařízení), obsahující vyrozumění o tom, že společnost věc jinak prodá. Nevyzvedne-li si objednatel věc v této dodatečné 1měsíční lhůtě, má společnost právo věc (zařízení) prodat na účet objednatele. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci (zařízení), vyplatí se objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy (servisního zásahu), poplatku za uskladnění, nákladů spojených s prodejem a nákladu na převod peněžních prostředků objednateli. Právo na výtěžek je objednatel povinen uplatnit u společnosti písemnou formou. Objednatel uzavřením smlouvy s tímto postupem společnosti výslovně souhlasí, přičemž práva společnosti, jež vyplývají z platných právních předpisů, tímto ujednáním nejsou dotčena. Objednatel není oprávněn nárokovat vůči společnosti jakoukoli kompenzaci či náhradu škody (újmy). Od okamžiku, kdy je objednatel v prodlení s převzetím zařízení po provedení servisního zásahu, přechází na objednatele nebezpečí škody na věci. Objednatel akceptací tohoto reklamačního a servisního řádu výslovně souhlasí s tím, aby postup dle tohoto čl. IV. bod 1 byl přiměřeně aplikován též na zařízení předané objednatelem k realizaci servisního zásahu, jež se stane opuštěnou věcí.

2. Na žádost objednatele muže být oprava provedena i mimo servisní místo společnosti. V takovém případě je však objednatel povinen navíc společnosti, a to jak při záručních, tak i při pozáručních opravách, uhradit veškeré cestovní náklady dle skutečné ujeté vzdálenosti do místa opravy a zpět, jakož i veškeré související náklady.

3. Před odesláním zařízení společnosti k provedení servisního zásahu se zákazníkovi důrazně doporučuje, aby si pořídil záložní kopii obsahu jeho úložných médií, odstranil osobní údaje a deaktivoval všechna zabezpečovací hesla. Obsah úložných médií zařízení může být během servisního zásahu vymazán, nahrazen, přeformátován apod.

4. Dojde-li k výměně zařízení či jeho součásti, stává se jakékoli nově vyměněné zařízení či jeho součást majetkem zákazníka a zařízení nebo jeho část vyměněné nebo vrácené společnosti se stávají majetkem společnosti.

5. Společnost nezaručuje, nedává příslib a nepřijímá odpovědnost za to, že bude schopna opravit či nahradit zařízení v rámci této záruky bez rizika ztráty informací či dat, které jsou v něm uloženy.

6. Omezení odpovědnosti společnosti za zařízení dodaná objednatelem k provedení servisního zásahu:

6.1. Společnost neručí a neodpovídá za data uložená na datových médiích a zařízeních objednatele, přičemž společnost je oprávněna tato data v průběhu servisního zásahu kdykoli smazat nebo pozměnit. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že data mohou být v důsledku servisního zásahu smazána či poškozena. Zejména pak objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci realizace servisního zásahu či v souvislosti s ním, mohou být data ztracena též v důsledku přeinstalace SW vybavení do továrního nastavení nebo výměnou datového nosiče. Objednatel taktéž bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě závažného poškození může zařízení být po servisním zásahu zcela nefunkční, bez možnosti uvedení do původního stavu.

Objednatel potvrzuje, (i) že byl společností předem upozorněn na nezbytnost vynětí SIM karty ze zařízení, a (ii) že předem vyjmul SIM kartu ze zařízení předávaného k servisnímu zásahu. Zároveň objednatele bere na vědomí, že společnost za případné poškození a/nebo ztrátu SIM karty, jakož i dat nenese žádnou odpovědnost.

6.2. Společnost neručí a neodpovídá zejména (i) za skryté vady zařízení, na něž nebyla objednatelem prokazatelně upozorněna, (ii) za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před přijetím zařízení k servisnímu zásahu (např. poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), (iii) za vady vzniklé opotřebením zařízení během provádění nutné diagnostiky, (iv) za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin (opotřebení mechanických částí. apod.).

7. Společnost odpovídá pouze za skutečnou škodu způsobenou objednateli/zákazníkovi prokázaným a zaviněným porušením svých povinností; společnost v žádném případě neodpovídá za (i) nepřímou škodu, (ii) následné škody ani (iii) za ušlý zisk.

8. (i) nepodaří-li se společnosti provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických nebo finančních, (ii) odstoupí-li objednatel od smlouvy, anebo (iii) servisní zásah nebude realizován z jakéhokoli jiného důvodu, společnost není povinna uvést zařízení do původního stavu.

V. Zvláštní část týkající se spotřebitelů

1. Tato část reklamačního a servisního rádu platí pouze pro kupní smlouvy uzavřené mezi společností a kupujícím – spotřebitelem.

2. Bez ohledu na shora uvedené, pokud tato část reklamačního a servisního rádu nestanoví jinak, platí ustanovení reklamačního a servisního řádu podle částí I., II., III, IV., VI. a VII. také pro tuto část, která jinak upravuje zvláštní podmínky pro délku záruky, rozdělení nákladů spojených s jejím uplatněním a postup pro odstraňování vad zařízení.

3. Tento reklamační a servisní řád plní, co do informací v něm obsažených, rovněž funkci záručního listu, a to ve spojení s údaji obsaženými v příslušné faktuře na každou jednotlivou dodávku zařízení. Poskytnutím záruky za jakost nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi zařízení váží podle zvláštních právních předpisů.

4. Společnost poskytuje na zařízení záruku za jakost je 24 měsíců. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese společnost.

5. Odstranitelné vady

Jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li odstranění vady zařízení nepřiměřené vzhledem k povaze vady, má spotřebitel právo na výměnu zařízení za zařízení jiné se stejnými parametry.

6. Neodstranitelné vady

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zařízení jako zařízení bez vady, má spotřebitel právo na výměnu zařízení.

7. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena do 30-ti kalendářních dnů od řádného uplatnění reklamace, pokud se spotřebitelem nebude dohodnuta lhůta delší. Počátek běhu uvedené lhůty je podmíněn kumulativním předložením zařízení a dokumentace obdobně jako dle části II. čl. 2. tohoto reklamačního a servisního řádu. Čl. 7. části II. se rovněž použije obdobně.

Společnost vydá objednateli - spotřebiteli písemné potvrzení obsahující údaje o tom, (i) kdy byla reklamace uplatněna, (ii) co je jejím obsahem, toto potvrzení zašle společnost objednateli - spotřebiteli e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno při převzetí zařízení k servisnímu zásahu). Dále společnost vydá objednateli - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace společnost upozorní o ukončení reklamace spotřebitele e-mailem.

8. Tímto reklamačním a servisním řádem nejsou dotčena práva spotřebitele, jež jsou stanovena platnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

VI. Další ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka/objednatele se tímto výslovně vylučují.

2. Zákazník/objednatel přebírá podle § 2620 odst 2. občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3. Na smluvní vztah založený mezi zákazníkem/objednatelem a společností se neaplikují ust. § 2101 odst. 1 věta druhá a věta třetí a dále ust. § 2108 občanského zákoníku.

4. Ukončení smlouvy nemá vliv na již vzniklé finanční závazky zákazníka/objednatele. Ukončení smlouvy jakýmkoli ze zákonem či smlouvou předpokládaných způsobů nemá vliv zejména na platnost a účinnost veškerých závazků zakotvujících povinnost zákazníka/objednatele k úhradě (i) kupní ceny či její části, (ii) ceny servisního zásahu či její části, (iii) souvisejících poplatků, (iv) úroků z prodlení, (iv) náhrady škody, (v) smluvních pokut a jakýchkoli sankcí. Tato ustanovení zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále po ukončení účinnosti smlouvy.

5. Ust. § 1764 věta druhá, ust. § 1765 a ust. § 1766 občanského zákoníku se na smlouvu nepoužijí.

6. Zákazník/objednatel uzavřením smlouvy výslovně potvrzuje, že se se zněním tohoto reklamačního a servisního řádu seznámil, že si jej přečetl, a že žádné z jeho ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.

7. Zákazník/objednatel, který je podnikatelem, prohlašuje, že se v případě této smlouvy nejedná o tzv. smlouvu uzavíranou adhezním způsobem; smluvní strany pro odstranění pochybností v souladu s ustanoveními § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužijí.

8. Mlčení, ústní forma ujednání či konkludentní souhlasy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku jako projevy vedoucí k uzavření dílčí smlouvy o opravě věci či jakékoliv jiné smlouvy, jsou vyloučeny.

9. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Společnost je oprávněna účtovat k cenám DPH ve výši dle platných právních předpisů.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento reklamační a servisní řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 01.05.2017 a platí na dobu neurčitou. Pro sdělení podle tohoto reklamačního a servisního rádu lze použít komunikační prostředky na dálku, a to e-mail, fax nebo komunikaci na webové stránce společnosti.

2. V případě existence více časových verzí reklamačního a servisního řádu během realizace servisního zásahu (během vyřízení záruční nebo pozáruční opravy) se právní vztahy řídí zněním reklamačního a servisního řádu, které bylo připojeno ke smlouvě a není-li takové, pak zněním, které bylo zpřístupněno na internetových stránkách společnosti v době přijetí reklamace, resp. požadavku na servisní zásah společností k vyřízení na adrese: www.2n.cz

3. Společnost si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního a servisního řádu, a to vždy s účinností ke dni zveřejnění na internetových stránkách společnosti.