Společenská odpovědnost

Chováme se odpovědně. Pomáháme potřebným, neziskovým organizacím a podporujeme různé společensky prospěšné projekty. Staráme se o životní prostředí.

Ekonomická činnost firmy

Věříme ve vlastní schopnosti, proto své podnikání rozvíjíme na základě jasných a objektivních pravidel.
Říkejme jim jednoduše – lidská slušnost a férovost.

 • Prosazujeme transparentnost nejen uvnitř společnosti, ale i vůči našim obchodním partnerům a široké veřejnosti.
 • Odmítáme jakékoli formy korupce.
 • Hradíme včas své závazky.
 • Nabízíme pouze kvalitní produkty splňující vysoké standardy společnosti.
 • Za všech okolností objektivně, pravdivě a přesně informujeme své zákazníky o našich výrobcích a službách.
 • Zajišťujeme následný servis našich výrobků.
 • Sdílíme tyto hodnoty.

Sociální oblast

Zajímá nás nejen život ve 2N, ale i ten kolem nás. Proto tradičně podporujeme různé veřejně prospěšné projekty.
Jejich výběr ovlivňují sami zaměstnanci: přinášejí témata ze svého okolí, a osobně tak dohlížejí na to,
že se prostředky dostanou na správné místo.

 • Pečujeme o naše zaměstnance, kteří vytváří hodnoty i dobré jméno společnosti 2N.
 • Dbáme o zdraví našich lidí, prosazujeme rovné příležitosti, rovnováhu mezi osobním a pracovním životem a profesní rozvoj všech.
 • Spolupracujeme se školami různých stupňů vzdělávání, které vybavujeme našimi produkty. Snažíme se studentům a žákům ukázat výhody čerpání teoretických znalostí při budoucím uplatnění v praxi.
 • Dlouhodobě podporujeme neziskové organizace (Diakonie ČCE, Post Bellum, Cesta domů) sdílením našeho know-how v oblasti managementu, mentoringu a řízení lidských zdrojů.
 • Jsme součástí projektu Postav se na vlastní nohy, který pomáhá dětem z dětských domovů najít profesní uplatnění (organizuje společnost Spolu dětem, o.p.s.).
 • Pomáháme těm, kteří sami běžet nemohou a tak dětem s různým hendikepem zprostředkujeme zážitek z pražského ½ maratonu s organizací Running With Those that Can't .
 • Zapojili jsme se do projektu Remobil a sběrem starých mobilních telefonů a příslušenství jsme přispěli na aktivity Jedličkova ústavu a škol.
 • Podpořili jsme rozvoj sportování zrakově postižených.
 • Odebíráme výrobky chráněných dílen (Diakonie, Rolnička), každoročně se účastníme Českého dne proti rakovině.
 • Stali jsme se partnerem akcí neziskové organizace Asistence o.p.s., kam přispíváme nejen finančně, ale i osobní účastí na akcích rozšiřujících povědomí o potřebách lidí s postižením.

Komu pomáháme

V poslední době jsme podpořili tyto organizace:

Ochrana životního prostředí

Naším cílem je trvalé zlepšování našeho chování k životnímu prostředí. Máme certifikaci v oblasti environmentálního
managementu ISO 14001:2015 a řídíme se následujícími pravidly environmentální politiky:

 • Dodržujeme požadavky všech platných zákonů, nařízení a jiných předpisů na ochranu životního prostředí, které se vztahují k činnosti společnosti.
 • Stanovujeme cíle a cílové hodnoty pro trvalé zlepšování environmentálního profilu společnosti.
 • Omezujeme veškeré negativní vlivy u všech svých činností, výrobků a služeb při použití nejlepších dostupných a ekonomicky únosných technologií.
 • Průběžně identifikujeme možná rizika a realizujeme preventivní a nápravná opatření k jejich odstranění nebo maximálnímu omezení.
 • Šetříme přírodní zdroje přednostním používáním ekologicky šetrných materiálů a technologických postupů.
 • Od svých dodavatelů vyžadujeme dodržování zásad ochrany životního prostředí.
 • Otevřeně komunikujeme se zaměstnanci o vlivu naší společnosti na životní prostředí.

Environmentální politika společnosti je závazná pro všechny naše zaměstnance a ti jsou odpovědní za její dodržování v rozsahu svých povinností.

Jsme šetrní k životnímu prostředí

Pracujeme v budově, která si fotovoltaikou vyrábí elektřinu k vlastní spotřebě, třídíme odpad, neplýtváme vodou, papírem a energií, dodržujeme pravidla pro zapínání klimatizace a mnoho dalších.

Politika BOZP

Tato politika BOZP je vyjádřením postoje vedení společnosti k ochraně zdraví při práci. Naším cílem je trvalé zlepšování v oblasti BOZP. Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.

 • Dodržujeme požadavky všech platných zákonů, nařízení a jiných předpisů týkajících se BOZP.
 • Odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika v oblasti BOZP.
 • Průběžně identifikujeme možná rizika a realizujeme preventivní a nápravná opatření k jejich odstranění nebo maximálnímu omezení.
 • Od svých dodavatelů vyžadujeme dodržování zásad BOZP.
 • Otevřeně komunikujeme se zaměstnanci v oblasti BOZP. Zavazujeme se zapojovat zaměstnance v oblasti BOZP a projednávat se zaměstnanci iniciativy v oblasti BOZP.
 • Stanovujeme cíle a cílové hodnoty pro trvalé zlepšování v oblasti BOZP.

Politika BOZP společnosti je závazná pro všechny naše zaměstnance a ti jsou odpovědní za její dodržování v rozsahu svých povinností.

ISO 27001 - Bezpečnost informací

Ve společnosti zavádíme systém managementu bezpečnosti informací. Cílem tohoto procesu je zajistit špičkovou úroveň ochrany dat našich zákazníků i našich interních dat. Na základě této normy upravujeme naše interní procesy a politiky. Máme kontrolní orgány, které pravidelně vyhodnocují aktuální situaci, plánují zlepšení a jsou schopny rychle reagovat na případné hrozby.