Ochrana osobních údajů

Správce

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 4, Modřanská 621/72, PSČ 143 01, IČ: 26183960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6613 (dále také jen „Správce“).

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a to pro obchodní účely, marketingové účely, účely fakturace, zasílání zboží, zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností 2N TELEKOMUNIKACE a.s.“ ve formulářích na webových stránkách www.2n.cz poskytuje uživatel webových stránek společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů v elektronické formě pro ruční a automatické zpracování, a to v ručně a automatizovaně vedené databázi společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým Správce uzavře smlouvu, a to pro obchodní účely, marketingové účely, zejména pro účely fakturace, zasílání zboží, zasílání obchodních sdělení a také pro komunikaci elektronickými prostředky.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Adresa včetně země a státu
  • Telefon
  • E-mail
  • Informace o zakoupeném zboží (typ a název zboží, sériové číslo, číslo prodejního dokladu)

Doba zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel webových stránek dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoliv bezplatně formou písemného oznámení na adrese Správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje uživatele zpřístupněny; oprávnění Správce dle ustanovení § 5 odst. 9 zákona o ochraně osobních údajů tím není dotčeno.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje v elektronické formě budou zpracovávány manuálně (ručně) a automatizovaně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Uživatel souhlasí s tím, aby Správce mohl osobní údaje předat jinému správci v souladu s ustanovením § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů.

Poučení o právech uživatele

Uživatel má veškerá práva zaručena zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená.

Dále má uživatel tato práva: jestliže zjistí, nebo se bude domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, Správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce nebo zpracovatel této žádosti, má uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může uživatel se svým podnětem obrátit i přímo.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Zaškrtnutím políčka „Chci být informován(a) o produktových novinkách“ ve formulářích na stránkách www.2n.cz uživatel stránek vysloveně prohlašuje, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace adresované do sídla společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s.